[FMCODE] Xe tuần lộc và trang trí noel

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

avatar
Admin
Sáng lập viên
Bài gửi : 21
Điểm số : 15327
Yêu thích : 4
Xem lý lịch thành viên http://diendan.galaxygamer.org

Bài gửiAdmin on Sat Dec 14, 2013 10:42 pm

demo : http://diendan.galaxygamer.org/

chèn vào cuối end :Nhấp vào đây để xem:
Code:
<style type="text/css">[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
#bottom-giangsinhgt{position:fixed;bottom:0;right:0;}[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
</style>[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
<!-- GiangSinh - GT -->[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
<div id="bottom-giangsinhgt">    <object  classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"  codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0"  width="1260" height="100">[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
        <param name="movie" value="http://giaothuy.com/forum/giangsinh-gt.swf">[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
        <param name="quality" value="high">[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
        <param name="wmode" value="transparent">[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
        <embed src="http://giaothuy.com/forum/giangsinh-gt.swf"  quality="high" wmode="transparent"  pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"  type="application/x-shockwave-flash" width="1260"  height="100"></embed>[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
    </object>[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
</div>[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
<script type="text/javascript">  document.write('<style type="text/css">body{padding-bottom:20px}</style><img style="position:fixed;z-index:9999;top:0;left:0" src="http://3.bp.blogspot.com/-FIi2lhedZlM/UqUh7DiIQBI/AAAAAAAABw0/zGmBkOAzb6g/s1600/vbbstyle.net---top-left.png"/><img style="position:fixed;z-index:9999;top:0;right:0" src="http://3.bp.blogspot.com/-e1ht8cs_3Pc/UqUiMUGdW3I/AAAAAAAABw8/qyiyeOVv0cM/s1600/vbbstyle.net---top-right.png"/><div style="position:fixed;z-index:9999;bottom:-50px;left:0;width:100%;height:104px;background:url(http://1.bp.blogspot.com/-QMaoKtD-U74/UqUiYNtnz0I/AAAAAAAABxE/3BVD-f1E1uE/s1600/vbbstyle.net---footer.png) repeat-x bottom left;"></div><img style="position:fixed;z-index:9999;bottom:20px;left:20px" src="http://1.bp.blogspot.com/-Ss5kPDUVIbM/UqUikRK8PqI/AAAAAAAABxM/6fBmSCbU5lI/s1600/vbbstyle.net---bottom-left.png"/>');[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
</script>[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
<!-- GiangSinh - GT -->[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
<!-- Start Hiệu ứng hoa, lá, tuyết rơi,... cho blog --><script type='text/javascript'>[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
//<=!=[=C=D=A=T=A=[[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
var snowsrc="http://2.bp.blogspot.com/-0I0swQbjGLs/Uqq5MCBBNgI/AAAAAAAABDE/Zzm8VS9-x5k/s1600/tuyetroi.png" // Thay Link hình của bạn vào đây[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
var no = 200; // Số ảnh rơi trên blog[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
var hidesnowtime = 0; // Số giây ảnh biến mất sau khi rơi[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
var snowdistance = "pageheight"; // Có thể thay đổi giá trị pageheight thành windowheight[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
///////////Stop Config//////////////////////////////////[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
var ns6up = (document.getElementById&&!document.all) ? 1 : 0;[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
function iecompattest(){[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
}[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
var dx, xp, yp; // coordinate and position variables[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
var am, stx, sty; // amplitude and step variables[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
var i, doc_width = 800, doc_height = 600;[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
if (ns6up) {[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
doc_width = self.innerWidth;[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
doc_height = self.innerHeight;[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
} else if (ie4up) {[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
doc_width = iecompattest().clientWidth;[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
doc_height = iecompattest().clientHeight;[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
}[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
dx = new Array();[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
xp = new Array();[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
yp = new Array();[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
am = new Array();[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
stx = new Array();[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
sty = new Array();[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
snowsrc=(snowsrc.indexOf("sinhvientayan.com")!=-1)? "snow.gif" : snowsrc[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
for (i = 0; i < no; ++ i) {[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
dx[i] = 0; // set coordinate variables[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
xp[i] = Math.random()*(doc_width-50); // set position variables[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
yp[i] = Math.random()*doc_height;[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
am[i] = Math.random()*20; // set amplitude variables[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; // set step variables[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
sty[i] = 0.7 + Math.random(); // set step variables[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
if (ie4up||ns6up) {[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
if (i == 0) {[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><a href=\"http://sinhvientayan.com\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"><\/a><\/div>");[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
} else {[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src='"+snowsrc+"' border=\"0\"><\/div>");[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
}[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
}[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
}[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
function snowIE_NS6() { // IE and NS6 main animation function[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
doc_width = ns6up?window.innerWidth-10 : iecompattest().clientWidth-10;[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
doc_height=(window.innerHeight && snowdistance=="windowheight")? window.innerHeight : (ie4up && snowdistance=="windowheight")? iecompattest().clientHeight : (ie4up && !window.opera && snowdistance=="pageheight")? iecompattest().scrollHeight : iecompattest().offsetHeight;[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
for (i = 0; i < no; ++ i) { // iterate for every dot[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
yp[i] += sty[i];[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
if (yp[i] > doc_height-50) {[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
yp[i] = 0;[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
sty[i] = 0.7 + Math.random();[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
}[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
dx[i] += stx[i];[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
document.getElementById("dot"+i).style.top=yp[i]+"px";[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
document.getElementById("dot"+i).style.left=xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i])+"px";[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
}[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
snowtimer=setTimeout("snowIE_NS6()", 10);[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
}[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
function hidesnow(){[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
if (window.snowtimer) clearTimeout(snowtimer)[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
for (i=0; i<no; i++) document.getElementById("dot"+i).style.visibility= "hidden"[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
}[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
if (ie4up||ns6up){[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
snowIE_NS6();[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
if (hidesnowtime>0)[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
setTimeout("hidesnow()", hidesnowtime*1000)[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
}[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
//]=]=>[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
</script>[color=#222222][size=1][font=monospace][/font][/size][/color]
<!--stop Hiệu ứng tuyết rơi -->

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

Bạn cần phải là một thành viên trả lời.

Tạo một tài khoản

Tham gia cộng đồng của chúng tôi bằng cách tạo một tài khoản mới. Dễ thôi!


Tạo tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có sẵn một tài khoản? Không có vấn đề, đăng nhập tại đây.


Đăng nhập

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết